Vitajte v materskej škôlke a jasliach „Lienka“

Hľadáte škôlku alebo detské jasle pre svoju ratolesť? Vitajte u nás a spoznajte multilinguálnu škôlku LIENKA. Každý rodič si veľmi dobre uvedomuje, aké dôležité je dieťaťu v predškolskom veku poskytnúť kvalitnú edukačnú výchovu spojenú s radostným a láskavým prístupom. Uvedomujeme si to aj my a preto každý deň robíme všetko preto, aby boli naše služby čo najlepšie. V krásnom prostredí Horského parku v Bratislave sme preto vytvorili podmienky, v ktorých dokážeme komplexne a efektívne poskytovať tú najlepšiu starostlivosť. Naša škôlka je multilinguálna s komunikačnými jazykmi slovenčina – angličtina.

Prečo si vybrať ŠKÔLKU LIENKA?

Škôlka Lienka patrí už od svojho vzniku v roku 2003 medzi predškolské zariadenia akreditované Ministerstvom školstva SR. To znamená, že sme súkromná materská škola, nie detské centrum a garantujeme predprimárne vzdelávanie a predškolskú prípravu v zmysle príslušnej platnej legislatívy. Zároveň poskytujeme plnohodnotný, súkromný servis, s tým, že zohľadňujeme požiadavky klientov. V našej materskej škole sa pedagogický prístup učiteliek opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu. S radosťou prispievame k správnemu rozvoju a chápaniu detského sveta plného hry, zábavy, tvorivosti a radosti.

Spoznajte náš tím a naše pani učiteľky

Tím škôlky Lienka je zložený z profesionálnych pedagógov. Záleží nám na kvalite starostlivosti a vzdelávania, ktorá je založená predovšetkým na ľuďoch a preto náš tím tvoria dlhoroční spolupracovníci s praxou a pozitívnym prístupom k svojmu povolaniu. 

Vybavenie NAŠICH TRIED

Triedy sú zariadené pohodlne, účelne a sú pravidelne modernizované. Deti majú k dispozícii množstvo rôznych hračiek, knižnice s rozprávkovými a náučnými knihami. Technické vybavenie je zabezpečené DVD prehrávačom s projektorom a veľkým plátnom, počítačom a samozrejmosťou je interaktívna tabuľa.

Vnútorné priestory škôlky

Prevádzka jaslí a škôlky je rozložená na dvoch podlažiach. Na prízemí je trieda Lienočiek s priestormi jedálne, herne a spálne. Na poschodí je trieda Lienok, takisto s priestormi jedálne, herne a spálne. Na každom podlaží sú umiestnené  sociálne zariadenia, kuchynka a šatňa so skrinkami a lavičkami.

Vlastné ihrisko

V rámci našej záhrady majú deti k dispozícii preliezačku, pieskovisko, domček na hranie, hojdačky, ale aj autíčka, kolobežky, či šlapadlá. Plocha ihriska je pokrytá mäkkým bezpečným povrchom, domček je situovaný na pravidelne upravovanom trávniku.  K dispozícii je sedenie a lavičky so stolom.

Hygiena a zdravie

Každý deň dbáme na dodržiavanie hygienických návykov u detí, čím zároveň podporujeme ich samostatnosť. Súčasťou výchovného procesu je okrem iného budovanie vzťahu detí k zdravému životnému štýlu a starostlivosti o telo. Sociálne zariadenia sú vybavené dávkovačmi mydla a jednorázovými utierkami na ruky. Snažíme sa tak predchádzať chorobám ľahko prenosným v detskom kolektíve. Štandardné vybavenie školky dopĺňa izolačka, ktorá je využívaná v prípade akútneho ochorenia dieťaťa.

Bezpečnosť a starostlivosť

Z dôvodu bezpečnosti a starostlivosti o našich zverencov je v rámci všetkých priestorov škôlky zavedený kamerový monitorovací systém. Týmto spôsobom je zabezpečený prehľad nad celým zariadením a v prípade úrazu je kamerový systém osvedčeným nástrojom na prevenciu a analýzu vzniknutej situácie.

Pre Vaše deti

Práve v predškolskom zariadení dokážeme deťom poskytnúť kvalitný základ pre jednoduchší štart v škole a preto sa pri ich výchove a vzdelávaní zameriavame najmä na zážitkové učenie.  Hravou formou s dodržiavaním práv na výchovu a vzdelanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, dávame každému dieťaťu šancu rozvíjať svoje možnosti a schopnosti s cieľom zabezpečiť celostný rozvoj jeho osobnosti.

  • Okrem toho, že je škôlka multilinguálna, navštevujú nás slovensky aj anglicky hovoriace deti, čím sa vytvárajú prirodzené podmienky k dvojjazyčnej komunikácii.
  • Našou snahou je vytvárať rôzne priležitosti, do ktorých by sa zapojili aj rodičia. Rodič sa môže každý deň informovať aj o výchovno – vzdelávacích aktivitách s možnosťou konzultácie svojich pripomienok a názorov.
  • Súkromná materská škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie detí od dvoch do šesť rokov a detí s odloženou povinnou dochádzkou.
  • Maximálny počet detí v triede je pätnásť. Triedy sú rozdelené do skupín, kde na jedného pedagóga pripadá maximálne šesť až sedem detí.
  • V prípade, že je dieťa zrelé a schopné sa začleniť do kolektívu, je možné jeho prijatie po niekoľkodňovom pozorovaní aj v nižšom veku ako 2 roky.

Pri nástupe dieťaťa do škôlky prežívajú veľkú zmenu v živote samotné deti ale aj ich rodičia. Preto je v našej škôlke zaužívaný adaptačný proces, ktorý pomôže zvládnuť toto náročné obdobie. Cieľom adaptačného procesu je odpútanie dieťaťa od rodiča, prekonanie negatívnych emócií spojených s odlúčením, úspešné zvládnutie role škôlkara a jeho integrácia do detského kolektívu. V našej škôlke mamé bohaté niekoľkoročné skúsenosti, ktoré uplatňujeme pri integrácií detí.

Pravidelný denný program zahŕňa hru, hrové aktivity, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, odpočinok a edukačné činnosti. Deti si v podnetnom prostredí materskej školy môžu zdokonaľovať svoje praktické zručnosti a získavať ucelené informácie o okolitom svete. Pomáhame im zvyknúť si na inú dospelú osobu a malý kolektív (v jednej skupine je najviac 6 detí), navyknúť si na poriadok a činnosti škôlkarského režimu. Zdokonaľujú si jemnú motoriku, ovládanie svojich pohybov, rozvíjajú si základy tvorivého myslenia, osobnostných a sociálnych kompetencií.

Deti vedieme k tvorivosti a samostatnosti pri získavaní informácií z rôznych zdrojov. Rolu učiteľa posúvame do pozície pozorovateľa, partnera a poradcu. Deťom sa u nás venuje kvalifikovaný pedagogický personál s láskavým a zodpovedným prístupom. K dispozícii je logopedická a psychologická starostlivosť. Hrou si dieťa napĺňa svoje potreby, túžby, záujmy a prostredníctvom hry sa učí, ale je aj vychovávané.

Edukačné pomôcky a výučbové materiály umožňujú hravou zážitkovou formou komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa s dôrazom na jeho individualitu. Prostredníctvom vlastného vzdelávacieho programu „Lienkovo,“ ktorý vychádza z ISCED 0 – štátny vzdelávací dokument, umožnujeme komplexný osobnostný rozvoj dieťata.

Deťom podávame plnohodnotnú vyváženú stravu, ktorá je doplnená o pestrú ponuku ovocno-cereálnych desiat. Desiata, obed a olovrant sa realizujú v pevne stanovenom čase s dodržaným pravidelným trojhodinovým intervalom medzi podávaním jedla. Počas celého dňa je zabezpečený pitný režim, prednosť dávame čistej vode a nesladeným čajom. Učiteľky dbajú na utváranie správnych návykov kultúrneho stolovania.

Deti sa u nás majú možnosť zúčastňovať voliteľných aktivít – canisterapia, lukostrelba, jazda na poníkovi, plávanie, korčuľovanie a gymnastika pod vedením špecializovaných trénerov. Pravidelné edukačné aktivity obohacujeme o divadelné predstavenia, exkurzie, výlety, besiedky, tvorivé workshopy, oslavy narodenín, karnevaly, slávenie sviatkov, návštevy zoologickej záhrady a múzeí. Často navštěvujeme Horský park, ktorý je v susedstve školky a deťom poskytuje veľa možností na aktivity v prírode na čerstvom vzduchu.

Integrovaná trieda pre deti so špeciálnymi potrebami

V našom zariadení integrujeme deti so špecifickými potrebami s podporou špeciálneho pedagóga, ktorý je súčasťou nášho týmu učiteľov. Vytvárame podmienky na rozvoj osobnosti každého dieťaťa.

Vzdelávanie a spokojnosť vašich detí patrí medzi naše priority.

Naše výsledky vravia za nás.

Denne sa snažíme deťom vytvárať príjemnú a radostnú atmosféru s množstvom zážitkov. Myslíme si totiž, že šťastné a spokojné dieťa robí šťastnými aj svojich rodičov. Vážime si dôveru, s ktorou nám denne zverujete svoje deti a vnímame to ako veľký záväzok.

NAŠA ÚSPEŠNOSŤ
ŠŤASTNÉ DETI
ŠŤASTNÍ RODIČIA
Ako nás hodnotia ľudia, ktorí nás už poznajú? Prečítajte si názory niektorých rodičov…

Hodnotenia rodičov

Galéria

Denne sa snažíme deťom vytvárať príjemnú a radostnú atmosféru s množstvom zážitkov. Myslíme si totiž, že šťastné a spokojné dieťa robí šťastnými aj svojich rodičov. Vážime si dôveru, s ktorou nám denne zverujete svoje deti a vnímame to ako veľký záväzok.  

Naše triedy a programy

V škôlke Lienka poskytujeme kvalitný servis s možnosťou kombinácie ponúkaných služieb a preto je k dispozícii niekoľko programov, z ktorých si určite každý vyberie.

Program je celodenný a poldenný, so stravovaním alebo bez stravovania. V cene školného je u rodičov obľúbená služba tzv. „rozvoz“. Znamená to, že Vaše dieťa ráno vyzdvihneme doma a popoludní ho privezieme spať domov.

Lienočky (jasle) – deti do 3 rokov

Najmenším návštevníkom v našej škôlke hovoríme „Lienočky“. Patria sem deti vo veku od 1,5 roka do 3 rokov. Chcete sa dozvedieť viac o cenách za naše služby?

Lienky (škôlka) – deti od 3 rokov

Deti vo veku od 3 do 6-tich rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou navštevujú triedu „Lienka“, ktorá je podľa veku a počtu detí rozdelená na skupiny.

Škôlka Lienka Blog & Novinky