DENNÝ PROGRAM DETÍ

7, 30

Otvorenie MŠ, príchod detí

Hry a hrové činnosti podľa predstáv detí

Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

Pohybové a relaxačné cvičenie

9, 00 – 9, 30

Osobná hygiena, desiata

9, 30

Edukačné aktivity – zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, hudobno-pohybovej, atď. oblasti

Pobyt vonku – vychádzka, školský dvor

12, 00

Osobná hygiena, obed 

Osobná hygiena – čistenie zubov, odpočinok

14, 00 – 14, 30

Pohybové a relaxačné cvičenie, olovrant

14,30 – 18,00

Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené

 

Leave Your Reply