ŠTÚDIJNÝ PROGRAM LIENKOVO

Školský vzdelávací program súkromnej materskej školy Lienka  „LIENKOVO“

Cieľom edukácie našej materskej školy je poskytnúť vzdelanie podľa zákona č. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (školský zákon).

Pri výchove a vzdelávaní detí sa zameriavame najmä na zážitkové učenie. Hravou formou s dodržiavaním práv na výchovu a vzdelanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, dávame každému dieťaťu šancu rozvíjať svoje možnosti a schopnosti s cieľom zabezpečiť celostný rozvoj jeho osobnosti. Plnenie cieľov realizujeme formou edukačných aktivít konkretizovaných v plánoch vzdelávacej činnosti v každej triede.

V prípade potreby zabezpečujeme podmienky na výchovu a vzdelávanie aj pre nadané deti a deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup ku vzdelávaniu. V našej materskej škole sa pedagogický prístup učiteliek opiera o pozitívnu výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu.

Spoločným menovateľom výchovno-vzdelávacích aktivít je tvorivo-humanistická výchova cez nové a netradičné metódy a formy práce, rozvoja školy „Nová tvorivo-humanistická materská škola“.

Pod každým písmenom Lienky sa skrýva jedna z vlastností, predpokladov a daností, ktoré formou takejto výchovy podporujeme a rozvíjame počas celého roka.

Láskavosť, Intelekt, Empatia, Nápaditosť, Kreativita, Asertívnosť

Ciele  ŠkVP  „Lienkovo“:

 • rozvíjať a upevňovať spoluprácu medzi rodinou a školou na základoch vzájomného rešpektu, dôvery a pocitu spolupatričnosti života rodiny so životom školy,
 • podporovať pozitívny vzťah k ochrane a k tvorbe životného prostredia,
 • utvárať elementárne predstavy v rámci environmentálnej výchovy,
 • viesť deti od útleho detstva k sebaúcte a sebahodnoteniu,
 • rôznymi metódami a stratégiami rozvíjať schopnosti a zručnosti, ktorými dieťa disponuje v čo najvyššiu možnú hranicu,
 • klásť dôraz na prosociálnosť dieťaťa,
 • uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť iných detí v skupine,
 • vytvárať podmienky na zážitkové učenie – Živá učebňa v školskej záhrade, výlety, exkurzie, experimentovanie, pokusy…
 • prejaviť záujem o trvalo udržateľné činnosti (napr. recyklovanie, triedenie odpadu, prevencia znečistenia a pod.), zber papiera, ochrana životného prostredia,
 • používať osvojené spôsoby pohybových činností v rôznych oblastiach života, turistické vychádzky do okolia, kurzy – plavecký, lyžiarsky, korčuľovanie, tanečný krúžok a pod.,
 • prejavovať pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu, ochrane zdravia dieťaťa – zdravý životný štýl – stravovanie,
 • vytvárať základy multikultúrnej výchovy, všímať si a tolerovať odlišnosti iných kultúr, národností a etník,
 • vytvárať vhodné podmienky na rozvoj v oblasti informačných technológií detí aj dospelých- využívať všetky dostupné a primerané zdroje, IKT, počítačový krúžok,
 • prostredníctvom účasti na rôznych podujatiach udržiavať ľudové tradície,
 • podporovať regionálne cítenie,
 • pripraviť deti na vstup do ZŠ po všetkých stránkach – zámerne, celostne rozvíjať osobnosť dieťaťa,
 • podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa – rôzne krúžky v MŠ, voľné aktivity detí;

Podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti, utvárame predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravujeme na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

V predškolskom veku má výchova a vzdelávanie činnostný a procesuálny charakter. Všeobecné i špecifické ciele smerujú k rozvoju elementárnych základov kľúčových kompetencií.

Plnenie vlastných výchovno – vzdelávacích cieľov realizujeme edukačnými aktivitami s  ich ďalším dotváraním, štruktúrovaním a modifikovaním vhodnými formami a metódami výchovy a vzdelávania pre materské školy.

Individuálnym prístupom vo výchovno-vzdelávacom procese podporujeme osobnostný rozvoj detí, vrátane detí prejavujúcich talent a nadanie, aj v krúžkových činnostiach a v realizácií školských projektov .

Cieľmi inštitucionálnej predškolskej výchovy sú:

 • napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi,
 • uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie (na materskú i základnú školu),
 • podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou,
 • rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti,
 • prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa,
 • uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a inými inštitúciami (pri zachovaní etického princípu spolupráce) s rešpektovaním potrieb dieťaťa,
 • získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, logopéd, psychológ, atď.).

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania môžu vydať len materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení (v súlade so zákonom č. 596/203 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve…).

Preprimárne vzdelávanie umožňuje rozvoj štátneho (slovenského) jazyka, položí základy poznávania a vnímania prírodných a spoločenských vied, zabezpečí rozvoj pohybovej a telesnej stránky, povedomie zdravia a orzvoj osobnosti dieťaťa.

Pozn. Kompletný materiál ŠkVP Lienkovo je k nahliadnutiu v súkromnej materskej škole a jasliach Lienka.

Leave Your Reply